ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นห้าสิบ

คลิกที่ Kana เพื่อฟังการออกเสียงและปากที่สอดคล้องกันจะปรากฏทางด้านขวา