การทดสอบการออกเสียงที่ห้าของญี่ปุ่น

เลือกรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกันตามฮิระงะนะคะตะคะนะหรือการออกเสียงโรมันที่แนะนําด้านล่างและการปฏิบัติอย่างระมัดระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพลึกขึ้นการแสดงผลของห้าเหลี่ยม