การเปลี่ยนรูปกริยาภาษาญี่ปุ่น


คลาส
i (ก้าน)
บวก ลบ
u (ฟอร์มพื้นฐาน)
てแบบ ฟอร์ม
たแบบ ฟอร์ม
eru (สามารถ แบบ ฟอร์ม)
ば (สันนิษฐาน แบบ ฟอร์ม)
ou (จะ แบบ ฟอร์ม)
ro (คำ สั่ง แบบ ฟอร์ม)
れる (แฝง แบบ ฟอร์ม)
せる (ค่า คอม มิ ชชัน แบบ ฟอร์ม)

หมายเหตุ: เนื้อหาของหน้านี้มาจากเป้าหมาย href=https://github.com/andrewchenk/hasami=_blank_blank< โครงการตามข้อตกลงลิขสิทธิ์ MIT สําหรับการอ้างอิงเท่านั้น